Información ampliada sobre protección de datos

Cal é a información ampliada que se lle indica ao recoller os seus datos persoais?

A continuación pode obter información ampliada sobre o tratamento dos seus datos persoais por parte de Club Flic Flac. Nos distintos apartados que a continuación se indican segundo os tipos de datos recollidos e que no momento sinalado, a información sería ampliada, sempre baixo a lexitimidade do Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, de protección de datos de datos de carácter persoal e orgánico. Lei 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais.

Usuarios da web

Información ampliada sobre protección de datos para Usuarios da Web

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

Responsable: Club Flic Flac
CIF: G-36931582
Enderezo Postal: c/ Xulián Estévez 28, 3ºB, 36207 Vigo
Correo electrónico de contacto: flicflac@flicflac.es

Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?
Os seus datos persoais recollidos no formulario de contacto serán utilizados exclusivamente para atender as súas solicitudes de información ou, no seu caso, os orzamentos solicitados.

Canto tempo conservaremos os teus datos persoais?
Conservaranse mentres exista interese mutuo para manter a finalización do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, salvo obriga legal de conservación. Eliminaranse coas medidas de seguridade oportunas, para garantir a pseudónimo dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos persoais?
A base legal para o tratamento dos seus datos persoais é o seu consentimento na execución da relación contractual ou
precontractual establecido, ou o seu manifesto cando nos envíe a súa consulta ou solicitude e cumprimento das obrigas legais aplicables ao Bd001, derivadas da lexislación mercantil e fiscal, interese lexítimo.

Transferiremos os teus datos persoais?
Non existe ningunha disposición para transferir os seus datos persoais, salvo obriga legal, nin para realizar transferencias internacionais con eles.

Que dereitos tes cando nos facilitas os teus datos persoais?
Os sinalados no último punto deste apartado.

 

Clientes

Información ampliada sobre protección de datos para Clientes

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

Responsable: Club Flic Flac
CIF: G-36931582
Enderezo Postal: c/ Xulián Estévez 28, 3ºB, 36207 Vigo
Correo electrónico de contacto: flicflac@flicflac.es

Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?
Os seus datos persoais serán tratados para formalizar a nosa relación contractual, realizar a xestión económica, contable, fiscal e administrativa derivada dela e manter a comunicación necesaria.

Canto tempo conservaremos os teus datos persoais?
Os datos persoais facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación contractual e unha vez finalizada, bloquearanse e manteranse conforme aos prazos legais de conservación que varían de 4 anos a un máximo de 10 anos.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos persoais?
A base legal para o tratamento dos seus datos persoais baséase na execución dun contrato de servizos ou na solicitude de medidas precontractuais (información e presupostos) a petición do interesado ou por interese lexítimo.

Transferiremos os teus datos persoais?
Non existe ningunha disposición para transferir os seus datos persoais ou realizar transferencias internacionais con eles.

Que dereitos tes cando nos facilitas os teus datos persoais?
Os sinalados no último punto deste apartado.

 

Correo electrónico

Información ampliada sobre protección de datos de correo electrónico

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

Responsable: Club Flic Flac
CIF: G-36931582
Enderezo Postal: c/ Xulián Estévez 28, 3ºB, 36207 Vigo
Correo electrónico de contacto: flicflac@flicflac.es

Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?
Cando nos envías un correo electrónico, indícanos datos persoais incluído o propio correo electrónico para solicitar os nosos servizos ou información, polo que eses datos persoais recollidos neste proceso serán utilizados coa finalidade de ofrecer os nosos servizos profesionais e a xestión das comunicacións no diferentes áreas de traballo da nosa actividade e facer propostas personalizadas a partir da información que recolleremos sobre a súa organización.

Canto tempo conservaremos os teus datos persoais?
Os datos persoais facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación precontractual e unha vez finalizada, será posible:

 • Ben incorporar ao contrato de prestación de servizos se acepta a nosa proposta, mantendo os mesmos durante o tempo que dure a relación contractual establecida e conservados en función dos prazos legalmente establecidos.
 • Mantéñase debidamente bloqueado ata a prescrición das responsabilidades derivadas do tratamento dos seus datos persoais durante un máximo de 3 anos.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos persoais?
A base legal para o tratamento dos seus datos persoais baséase na execución de medidas precontractuais (información e/ou presupostos), a petición do interesado ao enviarnos o correo electrónico.

Transferiremos os teus datos persoais?
Os datos persoais non serán transferidos salvo obriga legal. Asumimos o compromiso de confidencialidade e o deber de segredo para aquelas informacións que, non sendo datos persoais, impliquen coñecemento da organización.

Que dereitos tes cando nos facilitas os teus datos persoais?
Os sinalados no último punto deste apartado.

 

Redes sociais

Información ampliada sobre protección de datos para usuarios das Redes Sociais

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

Responsable: Club Flic Flac
CIF: G-36931582
Enderezo Postal: c/ Xulián Estévez 28, 3ºB, 36207 Vigo
Correo electrónico de contacto: flicflac@flicflac.es

Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?
Os teus datos persoais serán tratados para xestionar a lista de persoas que lles gusta a nosa páxina de Facebook e/ou LinkedIn, e así poder recibir información relacionada co noso sector de actividade, eventos relacionados, actividades e
promocións da nosa organización, información sectorial de interese etc. e poder interactuar na devandita rede social a través
mensaxes directas.

Canto tempo conservaremos os teus datos persoais?
Os datos facilitados na rede social correspondente seguirán sendo accesibles para nós sempre que manteñas activo o botón “seguir” e mentres queiras deixar de seguirnos só tes que “premer” no botón “dejar de seguir”. en Facebook e LinkedIn. .

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos persoais?
As comunicacións a través de redes sociais en todo caso están suxeitas ao consentimento do interesado e son totalmente voluntarias, estando suxeita a dita relación ás condicións establecidas nas políticas de privacidade e protección de datos de cada rede social (Facebook e Instagram).

Transferiremos os teus datos persoais?
Os datos que cargue en redes sociais, a terceiros mediante a exposición pública das mencionadas fotografías en redes sociais, medios dixitais, canles de distribución de publicidade ou marketing en Internet ou a súa difusión na páxina web.

Que dereitos tes cando nos facilitas os teus datos persoais?
Os sinalados no último punto deste apartado.

 

Dereitos dos interesados

Dereito de acceso

O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento a confirmación de se se trata ou non de datos de carácter persoal, en tal caso, dereito de acceso ao mesmo art. 15 do GDPR.

Dereito de rectificación

O interesado terá dereito a obter sen dilacións indebidas do responsable do tratamento a rectificación dos datos persoais inexactos que o conciernen. Tendo en conta as finalidades do tratamento, o interesado terá dereito a completar os datos persoais incompletos, incluso mediante declaración adicional.

Dereito de supresión

O interesado terá dereito a obter sen dilacións indebidas do responsable do tratamento a supresión dos datos persoais que o conciernen, que estará obrigado a suprimir os datos persoais sen dilación indebida, en determinados casos que se analizarán a continuación. Artigo 17 do RGPD.

Tes dereito a solicitar a supresión dos teus datos cando, entre outros motivos:

 • Os teus datos xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos
 • Retirar o seu consentimento para o tratamento
 • Opoñerse ao tratamento e non prevalecer ningún outro motivo lexítimo
 • Os teus datos foron procesados ​​ilegalmente

Os teus datos deben ser eliminados por obriga legal.

Dereito á limitación do tratamento

En determinadas circunstancias, os interesados ​​poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, a protección de terceiros ou por razóns de importante interese público.

O dereito á limitación dos datos persoais establece un dereito a que os datos sexan marcados de forma que se evite un tratamento no futuro por parte do responsable.

Dereito á portabilidade dos datos

Cando o tratamento dos seus datos se basee no consentimento ou sexa necesario para a execución dun contrato ou precontrato e se realice por medios automatizados, terá dereito á portabilidade dos seus datos, é dicir, o interesado terá dereito á portabilidade dos seus datos. ten dereito a recibir os datos persoais que lle conciernen, que lle facilitou a un responsable do tratamento, nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina, e a transmitilos a outro responsable do tratamento sen que o impida o responsable do tratamento ao que lle impida. vostede os proporcionou.

Dereito de oposición

O interesado terá dereito a opoñerse en calquera momento, por razóns relacionadas coa súa situación particular, a que os datos persoais que o conciernen sexan obxecto dun tratamento baseado no disposto no RGPD, no artigo 6, parágrafo 1, letras e) (interese público) de) (interese lexítimo), incluída a elaboración de perfiles en función destas disposicións.

Quen pode exercer os dereitos?

Os dereitos dos interesados ​​seguen sendo moi persoais, polo que serán exercidos polo titular dos datos, acreditando debidamente a súa identidade (para iso solicitarase o DNI ou equivalente) .Non obstante, tamén poderán exercer a través do seu representante. legal, xa sexa pola súa situación de minusvalidez ou minoría de idade que imposibilite o exercicio persoal destes dereitos, caso en que será necesario acreditar tal condición.

Tamén se poderá facer mediante a representación voluntaria dun representante expresamente designado para o exercicio do dereito. Neste caso, deberá acreditarse claramente a identidade do representado, achegando copia do seu Documento Nacional de Identidade ou documento equivalente, e a representación por este conferida.

Como podes exercer os teus dereitos?

O exercicio dos dereitos deberá realizarse mediante comunicación dirixida ao responsable do tratamento, que conterá:

 • Nome e apelidos do interesado.
 • Fotocopia do documento nacional de identidade, pasaporte ou outro documento válido que o identifique ou, se é o caso, da persoa que o representa.
 • A utilización da sinatura electrónica identificadora do afectado ou interesado eximirá da presentación de fotocopias do DNI ou documento equivalente.

Se o interesado solicitase algún dos seus dereitos por vía electrónica, será contestado polo mesmo medio, salvo que o interesado especifique outro medio:

 • Solicitude na que se especifica a solicitude.
 • Enderezo para efectos de notificación, data e sinatura do solicitante.
 • Documentos acreditativos da solicitude que formule, se é o caso.

Calquera interesado poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control competente en materia de Protección de Datos, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos e a forma de poñerse en contacto con ela sería mediante escrito dirixido á Axencia Española de Protección. de Datos Persoais en C/ Jorge Juan n.o 6, 28001 Madrid ou a través da súa sede electrónica en www.agpd.es.

Os modelos de solicitude para o exercicio dos seus dereitos poderán solicitarse por escrito ao enderezo do responsable e mesmo pode obtelos na sede electrónica da Autoridade de Control en www.agpd.es e no enderezo postal ou electrónico da debe enviarse o responsable.

Cales son as nosas obrigas?

O responsable do tratamento deberá responder en todo caso á solicitude que se lle dirixa, con independencia de que se inclúan ou non datos persoais da persoa interesada ou interesada no seu tratamento.

No caso de que a solicitude non reúna os requisitos sinalados, o responsable do ficheiro deberá solicitar a súa rectificación.

O responsable do tratamento será responsable da proba do cumprimento do deber de resposta, debendo conservar a acreditación do cumprimento do citado deber.

A resposta será efectiva como máximo no prazo establecido, aínda que sempre que o volume de traballo o permita, procurarase elaborar e entregar a información nun prazo máis breve.

Lémbrase que os prazos estatutarios de resposta son: 30 días.

Prórroga de ata dous meses máis, en casos excepcionalmente complexos e debidamente xustificados e informados ao interesado.